tor 2024-04-18 kl. 19:00 - 21:00

Online, Teams, . .


Ordförande Sven-Arne och Ledamot Marie berättar hur det var på SVERAKs årsmöte i år.

Detta möte kommer att ske digitalt via Teams, 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBlMDcxZmMtZTE4Mi00ODVhLThkYjAtNjZiYzRmZDc5ZjRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2203acc4b7-df0e-4a82-9d4f-940371d52a29%22%2c%22Oid%22%3a%227df59e3f-5fab-4aee-bf37-46bf69289d3e%22%7d

 

Varmt välkomna att delta!