Hej Björkstakatter! - Medlemsutskick april 2020 2020-03-31 kl. 22:03

Vi är i en fortsatt svår tid mitt i Covid-19. Våra myndigheter är tydliga på vårt eget ansvar enligt Smittskyddslagen, men också vårt sunda förnuft. Detta har gjort att Björkstakatten ställer in alla medlemsträffar i klubblokalen fram till sommaren för att minska smittspridning.

Björkstakatten vill fortsätta vara en förening som välkomnar alla och där vi kan umgås, med och utan katt, för att vi älskar katter! Nu kommer vi att under en tid försöka finna andra former för att hålla kontakten med varandra. Håll utkik i era mail, på Björkstakattens hemsida och facebooksida.

Istället för ett fysiskt möte med avrapportering från SVERAKs årsmöte kommer här en kort rapport från Björkstakattens delegater. Trevlig läsning!

Vi önskar er alla en fortsatt fin vecka!
Styrelsen

RAPPORT SVERAKS ÅRSMÖTE

Den 21-22 mars genomfördes SVERAKs årsmöte 2020 dock inte som planerat utan digitalt med 32 klubbar för att minska smittspridningen av Coronaviruset (Covid-19). Det var från början tänkt att det skulle vara ett fysiskt möte som alla tidigare år och att det skulle äga rum på Scandic Infra City i Upplands Väsby, Stockholm. Någon vecka innan fick alla klubbar veta att man kunde delta digitalt om man hellre ville det och vi i Björkstakatten bestämde oss för den digitala lösningen. Några dagar innan mötet skulle äga rum bestämde SVERAKs styrelse att mötet endast skulle ske digitalt och det fysiska mötet i Upplands Väsby ställdes in.

Vi, Anders Fjällström, Sven-Arne Jansson och Maria Laestander, deltog vid mötet i vår klubblokal. Mötet skulle starta klockan 10.00 på lördagen men på grund av tekniska problem så startade inte mötet förrän cirka 11.15 och pågick fram till klockan 18.00 på lördagen. På söndag återupptogs mötet klockan 10.00 och det avslutades vid 13-tiden. Det var många problem med tekniken under hela mötet men trots dessa lyckades årsmötet genomföras. Nedan redovisas en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna vid årsmötet. För de intresserade finns även information på SVERAKs hemsida https://www.sverak.se/om-sverak/sveraks-arsmote/. Mötet sändes även live via SVERAKs sida på Facebook. Även där var det tekniska problem och inte alltid lätt att hänga med i vad som diskuterades på grund av att dokument som visades för mötet inte visades i den sändningen.

Årsredovisning 1 januari – 31 december 2019
Mötet startade med årsredovisningen för år 2019. I den ingick årsberättelse från förbundsstyrelsen, verksamhetsberättelse från Disciplinnämnden, styrelsens resultatredovisning och årsbokslut samt revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning. Det ekonomiska resultatet för år 2019 visade på ett minusresultat (-949.747 kronor) jämfört med det budgeterade underskottet på -485.000 kronor. Förbundsstyrelsen anger att det främsta skälet till detta är den höga ambitionen som de har haft inom IT-området. Ett annat skäl är ”kidnappar-viruset” ERIS som drabbade huvudservern och detta medförde en kostnad på cirka 250.000 kronor.

Ärenden väckta till årsmötet
Några av de viktigaste ärendena som väckts till årsmötet var följande. Calmare Kattklubb hade en fråga om bokningsavgifter vid kattutställning. Det har till dags dato kostat 1.700 kronor per certifikat när man bokar en utställning, alltså 3.400 kronor för en 2-certifikats utställning. Klubben menade att det är en hög summa, eftersom man ofta bokar utställningar för flera år framåt. Förbundsstyrelsen svarade att avgiften behövs så att inte klubbarna bokar upp alla lediga datum. Förbundsstyrelsen meddelade dock att avgiften hädanefter kommer att vara 1.900 kronor per utställningshelg.

Ett annat ärende som togs upp av Stockholms Kattklubb gällde ”Valbarhet” i SVERAKs grundregler. De ville stryka följande mening: ”För att vara valbar till förtroendepost inom förbundet ska man vara enskild medlem i SVERAK-ansluten klubb samt boende och verksam i Sverige”. Beslutet blev att förbundsstyrelsen ska arbeta med frågan under året och kommer att återkomma med en motion vid nästa årsmöte.

Rapporter från Blankettgruppen och Uppfödardiplomering, steg 2
Ett antal klubbar hade synpunkter på förtydliganden i både fodervärdsavtalet och uppfödardiplomeringen. Fodervärdsavtalet kommer kompletteras med en guide för vanliga frågor samt en informationsfolder. Gruppen som arbetar med uppfödardiplomeringen betonade att dokumentet bara är ett förslag och att de kommer att arbeta vidare under kommande år med detta.

Budget och verksamhetsplan för kommande verksamhets- och räkenskapsår
Budgeten för år 2020 visar på ett plusresultat på cirka 310.000 kronor och för år 2021 budgeteras ett överskott på cirka 1.300.000 kronor.

Val till styrelse, internrevisor samt ledamöter till Disciplinnämnden
Valberedningens förslag godtogs på alla punkter av årsmötet. Inga motkandidater ställde upp på någon post. Annette Sjödin valde att avgå från sitt uppdrag som förbundsordförande efter 23 år på uppdraget. Eva Porat valdes nu till ny förbundsordförande. Eva Porat har under en lång tid varit vice förbundsordförande. Se följande länk https://www.sverak.se/2020/03/23/ny-forbundsordforande-eva-porat/

Förbundsstyrelsen har (utan Annettes närvaro) enhälligt beslutat att utse Annette Sjödin till Hedersordförande för SVERAK. Se följande länk https://www.sverak.se/2020/03/23/hedersordforande/

Den nuvarande valberedningen valdes om på 1 år med Maria Laestander som sammankallande.

Behandling av motioner
Nedan redovisas en sammanfattning av de viktigaste motionerna vid årsmötet. För de intresserade finns alla motioner och alla röstresultat redovisade på SVERAKs hemsida. Se följande länk https://www.sverak.se/wp-content/uploads/2020/03/Motioner-2020-till-webb.pdf 

En motion från Norrskenskatten gällde ”Rasstandard Neva Masquerade”. Idag döms rasen i två färggrupper men klubben vill att rasen ska dömas i fyra färggrupper istället. Motiveringen är att antalet utställda katter i rasen ökar. Motionen bifölls av årsmötet.

En annan motion från Norrskenskatten gällde ”Godkännande av titlar”. Hittills har texten varit följande: ”För att uppnå titel på utställning ska underlag på tidigare tagna certifikat (kopior på bedömningssedlar) uppvisas för utställningssekretariatet. NOS ville att ”kopior på bedömningssedlar” skulle strykas. Efter diskussion enades mötet att texten ändras till: ”För att uppnå titel på utställning ska utställaren visa underlag på tidigare tagna certifikat för utställningssekretariatet”. Det behöver alltså inte längre vara kopior på bedömningssedlar. Motionen bifölls därefter av alla klubbar.

En motion från BIRKA gällde klass 16, avelsklassen vid utställning. De ville att klassen skulle vara öppen för alla katter, alltså även katter som är kastrerade. Denna motion blev den mest diskuterade och det blev också det jämnaste röstresultatet. Årsmötet beslutade att avelsklassen fortfarande ska gälla katter som ej är kastrerade, 67 röster för bifall och 109 röster för avslag.

En motion från Järva Kattklubb gällde Klass 12 Ungdjur 4-7 månader. De ville att beteckningen på katter i klass 12 ändras från ungdjur till kattunge. Motionen bifölls med 176 röster mot 0.

Övriga frågor
Ett antal övriga frågor togs även upp vid årsmötet. Nedan följer en kort sammanfattning av de viktigaste frågorna.

Kattklubben Fräset hade två övriga frågor: Burpoolsavgift och Hälsoprogram. När det gäller burpoolsavgiften så framhöll Fräset att klubbar med små utställningar får vara med och betala för stora klubbar. Exempelvis den minsta utställningen fick betala 144 kronor per katt medan den största utställningen fick betala 16 kronor per katt. Styrelsen meddelade att priset per container (en burpool) ändras nu till 15.000 kronor. Fräset kommer att återkomma med en motion nästa år.

Hälsoprogram för ABY/SOM skulle utvärderas men det har inte skett. Styrelsen ber om ursäkt att de missat detta.

Spinneriet hade en övrig fråga som gällde hjälp med utgifter i samband med inställda utställningar p g a corona, bland annat inställda domarresor. Förbundsstyrelsen meddelade att de inte har möjlighet att hjälpa klubbarna med detta men att det finns möjlighet att söka statliga bidrag. Klubbarna kan meddela SVERAKS styrelse sina kostnader när de har en slutsumma.

IT-utveckling 2019/2020
Hans Boskär redogjorde för genomförda och kommande ändringar i förbundets It-system. Presentationen kan laddas ner här: https://www.sverak.se/wp-content/uploads/2020/03/Presentation-IT-utveckling_projekt.pdf 

Fler och fler av de registreringar som tidigare har skickats in via blankett kan eller kommer gå att göra online med inloggning via BankID. Några exempel på detta är Id-nummer, kastrering, ägarändring, huskatter, kullregistrering och uppladdning av intyg. En betalningslösning kommer även kopplas direkt till tjänsterna för betalning online.

Katthem och veterinärer ska även få möjlighet att online registrera katter till Id-registret. SVERAK kan inte idag ge någon tidplan för när olika tjänster kommer att finnas tillgängliga.

Årets profil och årets kattklubb
Under årsmötet meddelades även vem som hade utsetts till årets profil, nämligen Lars Hammar. Vidare meddelades att årets kattklubb blev KLISA-samarbetet (ett samarbete mellan sex kattklubbar i mellansverige).

Björkstakattens delegater vid SVERAKs årsmöte, Anders Fjällström och Sven-Arne Jansson