Kallelse samt dagordning inför Björkstakattens årsmöte lördag den 26 februari 2022 2022-02-04 kl. 22:06

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till Björkstakattens årsmöte!
Ta chansen att få insyn i verksamheten och påverka vad styrelsen gör.

Tid: Klockan 14.00
Lokal: Du har möjlighet att delta digitalt via Teams eller i kvarterslokalen på Trattgränd 28, Västra Ersboda.

Möteslänk läggs ut (under inloggning) tillsammans med årsmötets handlingar* på www.bjorkstakatten.se senast två veckor före mötet. *Verksamhetsberättelse 2021, ekonomisk redovisning 2021, revision 2021, verksamhetsplan 2022 samt valberedningens förslag 2022. Inga motioner eller frågor har inkommit.Dagordning för Björkstakattens årsmöte 2022

1 Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2 Val av justeringsmän, som jämte ordförande ska justera protokollet, samt tillika vara rösträknare
3 Fastställande av röstlängd samt dagordning
4 Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
5 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021
6 Resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
7 Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
9 Motioner och frågor till BJKs samt SVERAKs årsmöte
a) väckta av medlemmar
b) väckta av styrelsen och revision
10 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår och arvoden
11 Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
12 Val
a) ordförande för en tid av 1 år
b) 4 st styrelseledamöter, 2 år
c) 2 st styrelsesuppleanter, 1 år
d) 1 revisor, 1 år
e) 3 personer till valberedningen, 1 år
f) 2 delegater till SVERAKs årsmöte samt ersättare
13 Övriga frågor
14 Mötet avslutas